🇭🇷Argentinski tango, PokreTTango satovi, Stretch - tango, privatna poduka i individualni programı

onLine uz tutorstvo

🇬🇧🇺🇸Tango Argentino, PokreTTango, Stretch - tango private instruction and individual programmes onLine with tutoring

#budiodgovoran #beresponsible  #tangoargentinobezgranica #InstitutargentinskogtangaLiberTango #tangoargentinowithoutborder

POVEZNICA/LINK

🇬🇧🇺🇸Our dance classes of tango argentino are active online and with video links (made for you).  You can book your class online or video with (explanations on special link, also possible download). Private and Semi Private lessons may include posture, technique, embrace, figures/steps, sequences, skills for social dancing and preparing for tango competitions. Anyone who has chosen this option, lessons will be available after appointment through the different media used by individuals for them all the time.

We will communicate about your tasks and progress thru WhatsApp, YouTube, Hangouts - live video call. 

💕The greatness's thing is if you send us your video of excising and let us upload on our YouTube channel that will engage people more broadly to improve skills. Extremely useful for the entire @tango community and new tangueras/tangueros.  

Additional information and applications for online content are required on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 or via the contact form on the website. Semi private via one-day user membership fee for a video class 60/70HRK or for all parts of the monthly user membership fee 180/240HRK - 4 videos. Price of private lessons on link. Payment by account for Croatian citizens, paypal for all others.

🇭🇷 Naši sati tanga argentino su aktivni online i putem video linkovima (napravljen za vas).  Možete rezervirati svoj termin i/ili sadržaj online ili video (s objašnjenjima na posebnom linku, također moguće preuzimanje). Privatne i poluprivatne lekcije mogu uključivati držanje, tehniku, zagrljaj, kretnje, pokrete, sekvence, vještine snalaženja na podiju i pripremu za tango natjecanja ili po potrebi. Svatko tko je izabrao ovu opciju, lekcije će biti dostupne nakon dogovora kroz dogovoren medij koje pojedinci koriste za njih cijelo vrijeme - sadržaj nolimit. 

Komuniciramo o vašim zadacima i napretku kroz WhatsApp, YouTube, Hangouts - live video poziv.

❤️Najveličanstvenija stvar je ako nam pošaljete svoj video vježbanja i dopustite nam upload na našem YouTube kanal kojem je cilj angažirati poboljšanje plesne i društvene vještine tango argentino zajednice šire. Korisno za cijelu @tango zajednicu i nove tangueras / tangueros.

Dodatne informacije i prijave za online sadržaj (obavezne) na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.  Svi su pozvani da se priključe putem jednodnevnih korisničkih članarina po viedu 60/70 HRK ili za sve dijelove mjesečna korisnička članarina 180/240HRK - 4 videa. Uplate se vrše kartično po dogovoru. 

🇭🇷PokreTTango je inovacijski zaštićeni grupni plesni program osmišljen od strane Jelene Somogyi uz  koji ćete poboljšati osnovnu snagu i rastezljivost, te svoju fizičku i mentalnu motoriku uz pokrete, glazbu, kulturu i umjetnost argentinskog tanga. 

Predstavlja unisex tehniku i  plesni izražaj pokreta argentinskog tanga kao plesa. Više o PokreTTango na poveznici.

1 x tjedno program, 4 videa od 90 minuta podijeljena u cjeline ukupno 200 HRK, za  polaznike više naših programa 180 HRK.
2 x tjedno, moguća 8 videa od 90 minuta podijeljena u cjeline ukupno 240 HRK, za polaznike više naših programa 200 HRK.
Jedan video korisnička članarina 70 HRK, za polaznike više naših programa 60 HRK.

Vide će biti objavljenji na youtubu te će uplatitelji imati mogućnost ne ograničenog gledanja ili po dogovoru pristup/skidanje putem dropboxa ... O zadaćama i zadacima dogovramo putem video callaWhatsApp ili Hangoutsa (gmail). Prijave i informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.   

 

🇬🇧🇺🇸PokreTTango is an innovatively protected group dance program designed by Jelena Somogyi to improve basic strength and stretchiness, as well as your physical and mental motor skills with the movements, music, culture and art of argentine tango. Represents the unisex technique and dance expression of the Argentine tango movement as a dance. More about PokreTTango on the link.   

1 x weekly program, 4x90-minute videos divided into units 200HRK/25EURO. 2 x per week, possible 8x90-minute videos divided into units 240 HRK/31 EURO. One video membership fee of 70HRK/10EURO.  

The video will be posted on youtube and members will have the option of non-limited viewing by arrangement access/downloading via dropbox . . .  We discuss and talk about tasks via video call – WhatsApp or Hangouts (gmail). Applications and information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, or via the contact form on the website. 

 

 

🇭🇷STRETCH – TANGO, VJEŽBANJE +50 I -50 - Inovacijski program Jelene Somogyi  

PRIJAVI SE ZA PROGRAM ONLINE, DVORANSKI ILI I NA OTVORENOM. VJEŽBAŠ KADA, KAKO, KOILKO I GDJE MOŽEŠ UZ TUTORSTVO TE OBLIKOVANIM PROGRAMOM ZA TEBE. 

Online programom razvijaš slobodnu ;) naviku kojoj nije cilj ovisnost o terminu i vodtelju koji mora biti tu kako bih nešto napravio/la. Cilj je uživanje u svakodnevnim kretnjama i aktivnostima. 

Pomaže ispravljanju posljedica nastalih nakon krivog opterećivanja našeg tijela (ozljeda, slabije funkcionalnosti mišića i neznanja/ne svijenosti kretanja). Poveća pokretljivost zglobova i elastičnost mišića uz smanjenje krive napetosti u mišićima. Osvještava mišićnu koordinaciju. Vraća tijelu slobodu. Uz  stvaranje bolje vezu između psihičke i fizičke komunikacije sa samim sobom i okolinom.  Harmoničnost svijenosti prisutnosti našeg fizičkog i mentalnog  bića dolazi uz sklopa vježbi i pokreta  optimalizacije pokreta, anatomije te ... . 

Svrha mu je poboljšanje motorike, povećanje snage, rastezljivosti i pokretnosti. 
Svi pokreti tijela nastaju kontrakcijom poprečno prugaste muskulature. Motorika služi održavanju i promjeni položaja tijela i pojedinih njegovih dijelova, posebno udova. Dio centralnog i perifernog živčanog sistema koji služi motorici naziva se motorički sistem. 

Kombinacija vježbi namijenjena je onima koji se bave pokretom, a žele osvijestiti ili poboljšati svoje kretnje (ples, sport ....), ali i osobama koje ples i sport u nijednom obliku ne zanimaju. 

Kada, koliko i kako tu vi ste sada šefovi. Kao dobro jelo. Predjelo, glavno, jelo ... 

Zadaće i provjeru napretka pratimo putem telefonskih razgovora, dopisivanja (elektroničke pošte, smsa, Hangouta (gmail), WhatsAppa  ili i video calla - Hangouta (gmail), WhatsAppa. Svaki video minimalno 45 minuta. Sadrži objašnjenja vježbi. Korisničke članarine Stretch – tango 1x tjedno, 4 videa 150HRK ili 2x tjedno 8 videa 200HRK. 

DODATNE INFORMACIJE I PRIJAVE This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 ili kontakt obrasca na internetskoj stranici.  
 

🇬🇧🇺🇸STRETCH – TANGO, EXERCISE +50 I -50 - Innovation program by Jelena Somogyi  

SIGN UP FOR THE PROGRAM ONLINE, INDOOR OR/AND OUTDOORS. YOU PRACTICE WHEN, HOW MUCH, HOW TO AND WHERE YOU CAN WITH TUTORING AND SHAPED PROGRAM FOR YOU. 

You're developing a healthy habit that's not aimed at being addicted to the term and the manager who has to be there for you to do something. The goal is to enjoy everyday movements and activities. 

Helps correct the consequences resulting from the wrong load of our body (injury, weaker muscle functionality and ignorance/no movement awareness). Increase joint mobility and muscle elasticity while reducing the wrong tension in the muscles. It's a conscious muscle coordination. It restores the body's freedom. In addition to creating a better connection between mental and physical communication with yourself and the environment.  The harmoniousness of the consciousness of our physical and mental being comes with a set of exercises and movements of optimization of movement, anatomy and ... . 

Its purpose is to improve motor skills, increase power, stretchiness and mobility.  

All body movements are formed by contraction of cross-striped musculature. Motor is used to maintain and change the position of the body and certain parts of it, especially the limbs. The part of the central and peripheral nervous system that serves the motor system is called the motor system. 

The combination of exercises is intended for those who are engaged in movement, who want to regain consciousness or improve their movements (dance, sport ....), but also people who do not care about dance and sport in any form. 

When, how much and how you're here, you're the bosses now. It's like a good meal. Appetizer, main, dish... 

We monitor your tasks and verification of progress through phone calls, correspondence (e-mail, text mes., Hangout (gmail), WhatsApp or video call - Hangout (gmail), WhatsApp... Each video is for a minimum of 45 minutes. It contains explanations of the exercises. Customer membership. service fee of Stretch – tango is 1x per week, 4 videos 150HRK/20EURO or 2x per week 8 videos 200HRK/27ERUO. 

ADDITIONAL INFORMATION AND APPLICATIONS This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 or via the contact form on the website.

0
0
0
s2smodern