Argentinski tango satovi onLine uz tutorstvo/Tango argentino classes onLine with tutoring

Uz Vas uvjek na svakom mjestu i situaciji - Institut argentinskog tanga LiberTango 

🇬🇧🇺🇸Our dance classes of tango argentino are active online. Startting from March 19, 2020. After you received video with explanations, your task will be to send us feedback with your short video so that we can advise you and share consulting information or we will do video call. 

You can send it privately, or on WhatsApp group, YouTube channel that will be available arrangement more broadly which would be extremely useful for the entire @tango community and new tangueras/tngueros.

Anyone who has chose these option, lessons  will be available by appointment through the different media used by individuals.

Additional information and applications for online content are required on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 or via the contact form on the website.

Everyone is invited to join via one-day user membership fee for a video class 60/70HRK or for all parts of the monthly user membership fee 180/240HRK - 4 videos. Payment by account for Croatian citizens, paypal for all others.

🇭🇷 Naši plesni satovi argentinskog tanga aktivni su online. Kreću 19. ožujka 2020. Uz zaprimljeni video zapis i objašnjenja vaš zadatak biti će da nam pošaljete povratne informacije s kratkim vašim video uratkom kako bismo Vas mogli savjetovati te razmjenjivati informacije ili ćemo dogovoriti video poziv. Možete ga poslati privatno, na zajedničku WhatsApp grupu, YouTube channel koji će biti dostupan našim korisnicima ili po dogovoru šire što bi bilo izrazito korisno za cijelu @tango zajednicu. 

Za sve koji su se odlučili za onLine opciju materijali biti će dostupni po dogovoru putem različitih medija koje koristite pojedinci.  

Dodatne informacije i prijave za online sadržaj (obavezne) na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. 

Svi su pozvani da se priključe putem jednodnevnih korisničkih članarina po viedu 60/70 HRK ili za sve dijelove mjesečna korisnička članarina 180/240HRK - 4 videa. Uplate se vrše kartično po dogovoru. 

🇬🇧🇺🇸First theme out of the couples

1) Hod/walk/caminar

Caminada — The walking steps; a walking step. 

Caminar — To walk: The walk is similar to a natural walking step, but placing the ball of the foot first instead of the heel.  Sometimes taught that the body and leg must move as a unit so that the body is in balance over the forward foot.  Another style requires stretching the working leg, placing the foot, and then taking the body over the new supporting foot regardless of direction.  Walks should be practiced both forward and backward for balance, fluidity, and cat-like gracefulness. 

I/IV) for women/men 

1)Heating exercises: thighs, shins, joints, feet and dissociation. Sitting on a chair and upright position. 

2)Practice moving forward, side and back. Segmented, fluid and accelerated. In accelerated, the push of the ball of the foot  with the first *1, the second *2 and the third method of exercise of the body and the legs together at the theseme time.

3)Insertcadence cadencia with complete and incomplete centre-of-centre transfer.

Cadencia — A deep check and replaceusually led by the man as he steps forward left.  Useful for avoiding collisions and making direction changes in small spaces.  May also refer to a subtle shifting of weight from foot to foot in place and in time with the music done by the proposel before beginning a dance to give the listener the rhythm he intends to dance and to ensure that they ill begin with the correct foot. 

Balanceo — A deep check and replace. 

Rebaund/ return - two movements in one bit.  When performing on a working leg/free, the weight is not transmitted all. 

4) Final choreography on rhythmic and melodic music. 

🇭🇷Prva tema izvođenje izvan para (pojedinačno)

1) Hod/walk/caminar

Caminada — Hodajući koraci; hodajući korak. 

Caminar - Hodanje: Šetnja je slična prirodnom koraku hodanja, ali stavljanje težište na sredinu stopala na prvo mjesto umjesto pete.  Ponekad tijelo i noga se kreću zajedno, tako da je tijelo u ravnoteži iznad stopala slobodne noge, noge bez težišta (prvi način*1). Drugi način*2 zahtijeva istezanje radne noge, stavljanje stopala, a zatim vođenje tijela preko buduće nosive noge bez obzira na smjer.  Hodanje treba prakticirati i naprijed i natrag za ravnotežu, fluidnost, i kao mačje gracioznosti. 

I/ IV) za žene/ muške 

1)Vježbe zagrijavanja: bedra, potkoljenice, zglobovi, stopala i disocijacije. Sjedeći na stolcu i uspravnom položaju. 

2)Prakticiranje kretanja naprijed, strana i nazad. Segmentirano, fluidno i ubrzano. Kod ubrzanog može se pridodati odguravanje loptice kao zabavni dio s prvim *1, drugim *2 i trećim načinom vježbe  tijela te nogu (svjesnog krajnjeg preseljenja težišta, zamišljeno odguravanje prazne kutije). 

3)Ubacivanje cadencije s potpunim i nepotpunim prijenosom težišta. 

Cadencia -  provjera i zamjena, obično inicirana od strane predlagatelja pokreta s kretnjom unaprijed.

Korisno za izbjegavanje sudara i promjenu smjera u malim prostorima.  Može se odnositi i na suptilno pomicanje težine od stopala do stopala na mjestu i na vrijeme uz glazbu koju izvodimo prije početka plesa kako bi predlagatelj dao prihvatiteljima /slušateljima/ osluškivačima ritam koji namjerava plesati i kako bi se osiguralo da ćemo početi  na ispravnoj nozi. 

Balanceo —  provjera i zamjena. 

Povratni korak – dva pokreta u jednom taktu, ulazak u dobu. Pri izvođenju na radnu nogu/ slobodnu ne prenosi se težište do kraja.  

4) Završna koreografija na ritmičnu i melodijsku glazbu. 

🇬🇧🇺🇸Second theme out of the couples

Cruzada and ocho cortado 

 

🇭🇷Druga tema izvođenje izvan para (pojedinačno)

Cruzada i ocho cortado 

🇬🇧🇺🇸The Third out of the couples

Ocho to the front and Ocho to the back

Ocho Defrente — Ocho to the front: Forward ochos:line and progressive..

Ocho para Atrás — Ocho to the back: Back ochos: line and progressive.

 

🇭🇷Treća tema izvođenje izvan para (pojedinačno) 

Prednja i stražnja osmica

Prednja osmica - osmica unaprijed: linijski i progresivno.

Stražnja osmica - osmica u nazad: linijski i progresivno.

🇬🇧🇺🇸Fourth theme performance outside the pair

Double and discontinue (Cortado) ocho 

 

🇭🇷Četvrta tema izvođenje izvan para (pojedinačno) 

Dupla i prekinuta osimca 

🇬🇧🇺🇸The fifth theme performance outside the pair

Playing with oschos

 

🇭🇷Peta tema izvođenje izvan para (pojedinačno)

Igra s ochosima 

🇬🇧🇺🇸Sixth theme performance outside the pair

Boleo/Voleo/Latigazo line

 

🇭🇷Šesta tema izvođenje izvan para (pojedinačno)

Boleo/Voleo/Latigazo linijski 

🇬🇧🇺🇸Seventh theme performance outside the pair

Boleo/Voleo/Latigazo front and back circular  – low, floor and high with pivot and dissociation.

 

🇭🇷Sedma tema izvođenje izvan para (pojedinačno)

Stražnji i prednji kružni Boleo/Voleo/Latigazo  – niski, podni i visoki uz pivot i disocijacjiu.

🇬🇧🇺🇸Eighth theme performance outside the pair

Gancho

 

🇭🇷Osma tema izvođenje izvan para (pojedinačno)

Gancho