PokreTTango HRV & ENG

PokreTTango je inovativni grupni plesni program osmišljen od strane Jelene Somogyi uz koji ćete poboljšati osnovnu snagu i rastezljivost, te svoju fizičku i mentalnu motoriku uz pokrete, glazbu, kulturu i umjetnost argentinskog tanga. Predstavlja unisex tehniku i plesni izražaj pokreta argentinskog tanga kao plesa. Temelji se na svijesti o ispravnom položaju tijela i izvođenju pokretu te njihovoj pravilnoj uporabi kao i mogućnostima (razvijanju svjesnosti o pokretu i njegovoj mogućnosti (stil, izražaj, tehnika) kako bi vam plesanje u paru bilo lakše i ispunjenije) uz razvoj mišićnih skupina. S njime poboljšavamo ples i činimo ga izražajnijim uz fluidniju izvedbu elemenata tanga te sprječavanje ozljeda zbog nepravilne uporabe tijela i neprotoka energije pokreta. 🇭🇷Grupna plesna rekreacija bazirana na pokretima argentinskog tanga dvoranski, na otvorenom ili onLine (poveznica). 👑 Za ovaj program potrebna, potreban si samo TI. 🏆Pridruži nam se i postani dio prvog profesionalnog Hrvatskog ansambla argentinskog tanga. 🔮 Zagrli svijet. Proputuj svojim pokretima i mislima. ☀️Za sve uzraste željne upoznavanja argentinskog tanga. 

Najveći broj polaznika po terminu 5, minimalni 3.

Termini

 • Početni stupanj ponedjeljak i petak 16:15-17:45. Otvoren za prijave i upise.
 • Srednji stupanj ponedjeljak i petak 18:00 - 19:30. Otvoren za dodatne prijave i upise. Ima malo mjesta.
 • Jutarnji termini utorak i četvrtak/petak 8:30 - 10:00. Otvoren za prijave i upise. 
 • Početni/predsrednji stupanj utorak i četvrtak/petak 20:00 - 21:30. Početak 9. ožujka. Upisi do 6.ožujka. Otvoren za prijave i upise.
 • PokreTTango na špicama program je otvoren za prijave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ulica održavanja

Održavanje redovitih sati u Ante Kovačićeva 4 , Zagreb. 

Prijave, upisi, informacije i korisničke članarine 

Prijave omogućuju čuvanje mjesta do određenog trenutka. Upis uz uplatu osigurava vaše mjesto i termin. Prijave, upisi i dodatne informacije: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, te putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Mogućnost polaženja programa uz mjesečnu i uz jedno dnevnu korisnička članarinu. Upis/članarina obnavlja se mjesečno ili možete uplatiti za tromjesječje uz 20% popusta. 

1 x tjedno, moguća 4 dolaska u 4 tjedna 200 HRK, za  polaznike više naših programa 180 HRK.
2 x tjedno, moguća 8 dolaska u 4 tjedna 240 HRK, za polaznike više naših programa 200 HRK.
Jednodnevna korisnička članarina 70 HRK, za polaznike više naših programa 60 HRK. 

Oprema

Ovisno o cilju sata koristi se odjeća nami​jenjena za dvoransko ili na otvorenom vježbanje, od laganih i ​rastezljivih materijala. Obuća prijanja uz stopalo od savitljivih materijal (sokne, plesne tenisice, baletne papučice - plesne cipele po dogovoru i  baletne​ špice​ koje se koriste ​u specijalnom dijelu programa).

🇬🇧🇺🇸Group Dance Recreation based on Argentine tango movements indoors, outdoors or onLine (). 👑 For this program, only You are need it. 🏆 Join us and become part of the first Croatian ensemble of Argentine Tango. 🔮 Embrace the world. Travel with your movements and thoughts.  ☀️ For all ages who wants to know Argentinian tango to discover his secrets and create dance stories. 

Terms 

 • Beginner level Monday and Friday 4:15-5:45 p.m. The beginning, February 8th. Enrollment by February 6th. 
 • Intermediate level Monday and Friday 18:00 - 19:30, full. The beginning of February 1st. Enrollment by January 24th.  
 • Morning term Tuesday and Thursday 8:30 - 10:00. Open for applications and enrolments. Starting in February depends on the speed of your applications, then enrollment.
 • Beginner/pre-middle level Tuesday and Thursday 20:00 - 21:30. The beginning of February 8th. Enrollment by February 6th. 
 • PokreTTango on pointe shoes program is open for applications.

Maintenance

Holding regular hours in Ante Kovačićeva 4, Zagreb. 

Entries, information and user membership fees 

Sign up keep your place up to a certain point. Registration with payment ensures your place and term.  Applications, entries and additional information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, and via the contact form on the website. Registration/membership fee is renewed monthly or you can pay for the quarter at a 20% discount.

1 x per week, 4 arrivals in 4 weeks 200 HRK, for participants over our programmes 180 HRK.
2 x per week, possible 8 arrivals in 4 weeks 240 HRK, for participants over our programmes 200 HRK.
One-day customer membership fee 70 HRK, for participants over our programmes 60 HRK.

Equipment

Depending on the purpose of the watch, our clothes are used for indoor or outdoor exercise, made of light and stretchy materials. Footwear adheres to the foot of flexible material (socks, dance sneakers, ballet slippers - dance shoes and ballet pointes used in the special part of the program by arrangement. 

Are you thinking about doing some form of recreation? When you realize that recreation is a necessity, not an obligation, then you will already find yourself in a situation where you run, walk, hike, dance and more. It's a wonderful feeling when you do something for your body and spirit. The amount of serotonin is at a higher level, and the enthusiasm and smile on your faces is more common. 🇭🇷 PokreTTango je inovativni grupni plesni program osmišljen od strane Jelene Somogyi uz  koji ćete poboljšati osnovnu snagu i rastezljivost, te svoju fizičku i mentalnu motoriku uz pokrete, glazbu, kulturu i umjetnost argentinskog tanga.  Predstavlja unisex tehniku i  plesni izražaj pokreta argentinskog tanga kao plesa.

Temelji se na svijesti o ispravnom položaju tijela i izvođenju pokretu te njihovoj pravilnoj uporabi kao i mogućnostima (razvijanju svjesnosti o pokretu i njegovoj mogućnosti (stil, izražaj, tehnika) kako bi vam plesanje u paru bilo lakše i ispunjenije) uz razvoj mišićnih skupina.  S njime poboljšavamo ples i činimo ga izražajnijim uz fluidniju izvedbu elemenata  tanga te sprječavanje ozljeda zbog nepravilne uporabe tijela i neprotoka energije pokreta. 

Zašto PokreTTAngo - Tango movement

Oduvijek vam se sviđao svijet argentinskog tanga? Želite posvetiti se razvijanju svjesnosti o pokretu i njegovoj mogućnosti (stil, izražaj, tehnika) kako bi vam plesanje u paru bilo lakše i ispunjenije? Ne želite plesati u paru? Vaša životni partner ili partnerica ne žele plesati? Ne snalazite s vođenjem ili slijeđenjem? Nemate plesnog stalnog partnera ili partnericu (što inače nije važno jer, argentinski tango ima veliko srce i moćan zagrljaj." - Jelena Somogyi)? Plešete ga već? Želite oplemeniti jednostavno svoj pokret i uživati?  
 
Ne pleše se u paru, osim za potrebe plesno – scenskog izražaja. Plešete ga već? Pravi način za razviti i doraditi vlastitu ravnotežu, savladati optimalnost pokreta, razraditi i doraditi izražaj svog pokreta ili stvoriti svoj pokret, razumjeti kretnje i glazbu te svašta nešto. Upoznaj sebe i argentinski tango. Ovo je pravi način plesanja toga krasnog plesa za Vas.  
 
Ready, go, start!!!  

Sjećate se Cell Block Tango, Chicago - All That Jazz, El Tango De Roxanne - Moulin Rouge? Postanite dio prvog ansambla argentinskog tanga.

Upoznati ćete plesne te glazbene izražaje argentinskog tanga - vals i vals criollo/peruano, milonge (candombe, lisa, traspie) te ostale. U ovom programu od svakog plesnog, scenskog i glazbenog izražaja njegov začin je spojen je s drugim začinom te je stvorena čarolija kojih je čarobni argentinski tango obiluje. U tangu koji predstavlja spoj različitih kultura i običaja, postoji niz malih tajna koje ćete otkrivati s nama.

Dokazano je kako tango kao glazba i ples sadrži u sebi 6 važnih značajki za poboljšanje kvalitete života i kako usporava proces starenja. Zdrastvena istraživanja pokazuju kako tango glazba i oponašanje tango pokreta, između ostalog ima poseban utjecaj na funkciju mozga i tijela zajedno. Ne zaboravimo argentinski tango je opušten, zabavan i društven te od tebe jedino želi tvoju prisutnost. 

Razmišljate li o bavljenju nekim oblikom rekreacije? Kad shvatite da je rekreacija potreba, a ne obveza, tada ćete se već naći u situaciji da trčite, hodate, planinarite, plešete i drugo. Prekrasan je osjećaj kada učinite nešto za svoje tijelo i duh. Količina serotonina je na višoj razini, a poletnost i osmijeh na vašim licima je učestaliji. 

Poboljšanje i razvijanje socijalnih te kreativnih vještina. Osnivanje profesionalne/amaterske grupe prvog ansambla argentinskog tanga na našem području. Upoznavanje argentinskog tanga kao društvenog fenomena koji proizlazi iz osebujnog spoja glazbe, plesa i poezije. Poticanje jednakosti, tolerancije i razumijevanja te razvoj socijalnih i kreativnih vještina, znanja i kompetencija kao oruđa za razvoj osobnih i društvenih vrijednosti.

Upoznajte program kroz filmić.

Još jedan video zapis.

Kako to izgleda u špicama za uvježbavnja.

Live stream video za snagu, rastezljivost i ples

🇬🇧🇺🇸Why PokreTTAngo - Tango movement

Have you always liked the world of Argentinian tango? Would you like to dedicate yourself to developing awareness of movement and its ability (style, expression, technique) to make pairing easier and more fulfilling for you? You don't want to dance in pairs? Your life partner or partner won't dance? You don't get along with guidance or follow? You don't have a dance permanent partner or partner (which doesn't matter otherwise because, Argentine tango has a big heart and a powerful hug." - Jelena Somogyi)? You've been dancing it already? Want to refines your movement and enjoy it?

You do not dance in pairs, except for the purpose of dance-stage expression.
You've been dancing it already? The right way to develop and work your own balance, master the optimality of movement, to work out and refine the expression of your movement, or to create your own movement, understand movements and music and anything. Meet yourself and the Argentinian tango. This is the right way to dance that beautiful dance for you.

Are you thinking about doing some form of recreation? When you realize that recreation is a necessity, not an obligation, then you will already find yourself in a situation where you run, walk, hike, dance and more. It's a wonderful feeling when you do something for your body and spirit. The amount of serotonin is at a higher level, and the enthusiasm and smile on your faces is more common.Ready, go, start!!!

Remember Cell Block Tango, Chicago - All That Jazz, El Tango De Roxanne - Moulin Rouge? Become part of the first ensemble of argentine tango.

You will get to know the dance and musical expressions of Argentine tango - vals and vals criollo/peruano, milonge (candombe, lisa, traspie) and others. In this program of every dance, stage and musical expression his spice is connected to another spice and a magic is created that magical Argentine tango abounds. In a tango that represents a combination of different cultures and customs, there are a number of small secrets that you will discover with us.

It has been proven that tango as music and dance contains 6 important features for improving quality of life and how it slows down the aging process. Health research shows that tango music and imitating tango movements, among other things, have a special impact on brain and body function together. Let's not forget the Argentinian tango is relaxed, funny and sociable and all you want is your presence.

Are you thinking about doing some form of recreation? When you realize that recreation is a necessity, not an obligation, then you will already find yourself in a situation where you run, walk, hike, dance and more. It's a wonderful feeling when you do something for your body and spirit. The amount of serotonin is at a higher level, and the enthusiasm and smile on your faces is more common.

Improving and developing social and creative skills. Establishment of a professional/amateur group of the first ensemble of Argentine tango in our area. Introduction to Argentine tang as a social phenomenon stemming from a peculiar combination of music, dance and poetry. Fostering equality, tolerance and understanding and developing social and creative skills, knowledge and competences as tools for the development of personal and social values. 

Razmišljate li o bavljenju nekim oblikom rekreacije? Kad shvatite da je rekreacija potreba, a ne obveza, tada ćete se već naći u situaciji da trčite, hodate, planinarite, plešete i drugo. Prekrasan je osjećaj kada učinite nešto za svoje tijelo i duh. Količina serotonina je na višoj razini, a poletnost i osmijeh na vašim licima je učestaliji. Get to know the program through the movie.

PokreTTango on pointe shoes  - bar

Innovation dance programme PokreTTango, in the past tango movement

On Croatian live stream for all for strength, stretch and dance

 

0
0
0
s2smodern